CALL CENTER : 02-157-0777

Modern Manufacturing Forum 2015

2015-01-27 09:58:37

เครื่องจักรถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ และมีผลต่อผลิตภาพ (productivity)ขององค์กร เพราะเครื่องจักรสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Quality) ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้และการส่งมอบที่ตรงเวลา แต่ปัญหาสำคัญที่หลายองค์กรมักพบ คือ การใช้เครื่องจักรยังไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการหยุดเนืองจากการเสียหายของเครื่องจักร มีการเปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรทราบถึงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะให้เกิดการเพิ่มผลผลิตอย่างสูงสุด และที่สำคัญสามารถพบกับบูทสเปคตรัมของเราได้ในงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 16.45 น. ฌ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพฯ

<< Back