CALL CENTER : 02-157-0777

LED EXPO 2015

2015-05-06 14:49:33

ตลาดแอลอีดีมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ส. 2553 ธุรกิจแอลอีดีมีมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านยูโร (9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ธุรกิจแอลอีดีสามารถจำแนกได้หลายประเภท อาทิ หลอดไฟแอลอีดี ไฟแสงสว่างที่ใช้ในธุรกิจยานยนต์ และจอแอลอีดี ในปัจจุบันตลาดหลอดไฟแอลอีดี มีมูลค่าถึง 27 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็น 12% ของตลาดไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด และคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้น 45 - 50% ในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ตลาดหลอดไฟแอลอีดีมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนร่วมรณรงค์และออกนโยบายให้ใช้ไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างสูงสุด จากกระแสรักษ์โลกที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ส่งผลให้รัฐบาลไทยตั้งพันธกิจที่สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานเพื่อโลกสีเขียว โดยหันมาใช้เทคโนโลยีแอลอีดีแทนหลอดไฟแบบเดิม

บริษัท แอลอีดี สเปคตรัมก็ยังเข้าร่วมกับงาน LED EXPO 2015 เพื่อให้คนไทยได้ประหยัดพลังงานให้ประเทศไปด้วย พบกับเราได้ที่บูท S32 HALL 2 แล้วพบกันค่ะ

<< Back